torstai 22. joulukuuta 2016

Rintasyövän seuranta - uunituoretta tietoa!

Uusimmassa Duodecim-lehdessä on erinomainen artikkeli rintasyövän seurannasta. Tässä siitä valittuja paloja ilman lähdeviitteitä ja taulukoita:

"Rintasyövän yleistymisen ja parantuneiden hoitotulosten seurauksena rintasyövän sairastaneiden määrä lisääntyy, jolloin seurantaa ja hoidoista kuntoutumisen tukea tarvitsee yhä useampi. Vaikka ennuste on keskimäärin erinomainen, noin joka viidennen potilaan tauti uusii myöhemmin. Potilaat tarvitsevat seurantaa taudin uusiutumisriskin ja annetuista hoidoista aiheutuneiden haittojen vuoksi sekä sairaudesta ja hoidoista kuntoutumisen tueksi. Tiheistä vastaanotoista ja kuvantamistutkimuksista ei ole osoitettu olevan hyötyä ennusteelle lukuun ottamatta rintojen kuvantamistutkimuksia 1-2 vuoden välein. Harvakseltaan toteutetun seurannan aikana rintasyöpäpotilaalla tulee olla mahdollisuus helposti ja viiveettä saada yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen, jos hänellä on huolestuttavia oireita tai kysymyksiä. Rintasyövän seuranta sopii hyvin toteutettavaksi sairaanhoitajavetoisesti. Rintasyöpäpotilaiden seurantaan kehitettyjen mobiilisovellusten asema osana seurantaa selkiintyy lähiaikoina.

The number of patients with breast cancer is on the rise, which leads to an increasing number of patients in need of follow-up and support for recovery from treatments. The disease will recur in one out of five patients. With the exception of imaging of the breasts carried out at intervals of 1 to 2 years, frequent appointments or imaging have not been shown to be beneficial for the prognosis. Follow-up care of breast cancer is well suited to be carried out by the nursing staff. The status of mobile applications developed for patient monitoring as part of the surveillance is becoming more clear.
Rintasyöpä on muiden länsimaiden tapaan Suomessakin naisten yleisin syöpä, ja vuonna 2014 Suomessa todettiin 5008 uutta rintasyöpätapausta. Uusien syöpätapausten määrä lisääntyy yhä väestön ikääntyessä. Nuorten, alle 35-vuotiaiden rintasyövän ilmaantuvuus on ollut pitkään vakio eli noin 50 tapausta vuodessa. Vajaa puolet kaikista uusista rintasyövistä ilmenee yli 65-vuotiailla, ja ilmaantuvuus lisääntyy voimaikkaimmin tässä ikäryhmässä.

Rintasyövän sairastaneiden määrä suurenee myös parantuneiden hoitotulosten myötä: 91 % sairastuneista on elossa viiden vuoden kuluttua ja 85 % kymmenen vuoden kuluttua diagnoosista. Suomessa on noin 67 000 rintasyövän sairastanutta, joista noin puolet on työikäisiä. Seurantaa ja hoidoista kuntoutumisen tukea tarvitsee yhä useampi. Yksilölliseen seurannan tarpeeseen vaikuttavat naisen ikä ja sairastetun rintasyövän tyyppi." - Ihan mieletön tuo 91 %, valitettavasti kaikki eivät ole kuitenkaan parantuneet taudista, vaan elossa olevista osa sairastaa parantumatonta rintasyöpää.

Rintasyövän uusiutuminen

"Useimmiten (noin 90 %:ssa tapauksista) rintasyöpä todetaan varhaisvaiheessa paikallisena, jolloin hoito tähtää pysyvään paranemiseen. Vaikka ennuste on keskimäärin erinomainen, potilaat tarvitsevat seurantaa sekä taudin uusiutumisriskin että annetuista hoidoista aiheutuneiden haittojen vuoksi. Noin joka viidennen potilaan tauti uusii. Erityisesti aggressiivisimmissa rintasyövän alatyypeissä, kuten kolmoisnegatiivisessa (ei hormonireseptoreita eikä HER2-syöpägeenimonistumaa) ja HER2-positiivisessa (HER2-syöpägeenimonistuma) rintasyövässä, suurin osa uusiutumista todetaan noin 2-6 vuoden kuluttua diagnoosista, kun vastaavasti vähemmän aggressiivisissa hormonireseptoreita ilmentävissä alatyypeissä tauti uusiutuu yleensä vasta hormonihoidon päättymisen jälkeen eli noin 5-15 seurantavuoden kuluttua.

Rintasyöpä voi uusiutua paikallisesti leikkausalueella tai hoidetussa rinnassa, toisen rinnan uutena syöpänä tai etäpesäkkeinä esimerkiksi luustossa, keuhkoissa tai maksassa. Paikallisuusiutumasta tai toisen rinnan uudesta syövästä voi parantua kokonaan, mutta kaukoetäpesäkkeistä tautia ei voida nykyhoidoilla parantaa täysin.

Sekä kansainväliset että kansalliset hoito-ohjeet ovat painottaneet mahdollisimman varhaista rintasyövän paikallisuusiutuman tai toisen rinnan uuden primaarisyövän toteamista. Näissä tilanteissa hoito tähtää edelleen pysyvään paranemiseen ja tulee aloittaa viiveettä. Rintasyövän sairastaneen seurantaohjeissa suositellaan mammografiaa 1-2 vuoden välein säästävän leikkauksen jälkeen, jotta paikallisuusiutuma tai toisen rinnan uusi syöpä voitaisiin todeta varhain. Alle 50-vuotiaat kuvataan kerran vuodessa. Yli 50-vuotiaat kuvataan säästävän leikkauksen jälkeen vuosittain viiden ensimmäisen vuoden ajan, minkä jälkeen kuvausväli pitenee kahteen vuoteen. Koko rinnan poiston jälkeen yli 50-vuotiaita voidaan seurata alusta lähtien mammografialla kahden vuoden välein. Mammografian lisäksi tehtävää kaikukuvausta suositellaan vain, jos rinnat ovat tiiviit eli käytännössä alle 45-vuotiaille tai tarvittaessa mammografiaan perustuvan radiologin arvion mukaisesti iäkkäämmille. Magneettikuvausta käytetään nykysuositusten perusteella rintasyövän sairastaneen myöhäisseurantaan ainoastaan suureen rintasyöpäriskiin liittyvän geenivirheen kantajilla (esimerkiksi BRCA1- ja 2-geenimutaatioiden kantajat, Li-Fraumenin oireyhtymää sairastavat sekä jotkin keskivaikean geenivirheen kuten CHEK2- tai PALB2-geenien mutaatioiden kantajat, jos suvussa esiintyy runsaasti rintasyöpää).

Kaukoetäpesäkkeiden varhainen toteaminen oireettomassa vaiheessa ei paranna potilaan ennustetta nykyhoidoilla. Metastaattinen rintasyöpä on edelleen parantumaton sairaus, eivätkä oireettomien potilaiden levinneisyystutkimukset, kuten vartalon tietokonetomografia (TT) tai kasvainmerkkiainemittaukset, tuo elinaikaetua. Näin ollen vuotuisia seulontatyyppisiä laboratoriokokeita tai kuvantamistutkimuksia vartalon TT:llä tai muulla vastaavalla kuvantamismenetelmällä ei suositella missään hoito-ohjeissa. Kuvantamistutkimuksia tai laboratoriokokeita etäpesäkkeiden toteamiseksi suositellaan ainoastaan, mikäli potilaalla esiintyy rintasyövän uusiutumiseen viittaavia oireita. Yleisimmät oireet, jotka voivat sopia myös rintasyövän etäpesäkkeisiin, ovat kipu, pahoinvointi, yskä, hengenahdistus ja uupumus." - 11 vuoden jälkeen uusinut tautini ei ole siis mikään hirmuinen harvinaisuus.

Hoitojen myöhäishaitat

"Kaikki rintasyövän hoitomuodot eli leikkaus-, säde- ja lääkehoidot voivat aiheuttaa pitkäaikaishaittoja. Rintasyövän seurannan toisena päätavoitteena on todeta ja hoitaa syöpähoitojen haitat. Yleisimpiä hoitojen aiheuttamia haittoja ovat leikatun puolen yläraajan turvotus tai toiminnanvajaus, kipu sekä lääkkeiden haittavaikutukset. Rinnan kokopoiston jälkeen potilaat tarvitsevat rintaproteesin, ja jos hoitojen jälkeen esiintyy yläraajaturvotusta, tukituotteita kuten tukihihan. Tukituotteiden säännöllinen uusiminen kuuluu myös seurantaan.

Rintasyövän lääkehoitona käytettävät hormonihoidot voivat aiheuttaa hankalia vaihdevuosivaivoja ja aromataasin estäjät lisäksi nivelvaivoja. Solunsalpaajahoidot ja hormonihoidot voivat aiheuttaa luuston haurastumista ja kognitiivisen suorituskyvyn heikentymistä, esimerkiksi keskittymisvaikeuksia tai lievää muistin heikkenemistä. Yhtenä seurannan tavoitteena onkin haittavaikutusten lievittämisen lisäksi myös motivoida potilasta hormonihoidon jatkamiseen. Myös maksa-arvojen seurantaa suositellaan hormonihoidon aikana ainakin alkuvaiheessa.

Tamoksifeeni lisää laskimotromboosiriskiä saman verran kuin hormonaaliset ehkäisytabletit. Siksi tamoksifeeni tulisi tauottaa neljä viikkoa ennen mahdollista kirurgista toimenpidettä. Tamoksifeenihoitoa saavilla esiintyy hieman enemmän endometriumkarsinoomaa, joten jos potilaalla esiintyy mahdollisia välivuotoja, hänet tulee ohjata gynekologin arvioon. Hyvin harvinaisia syöpähoitojen haittoja ovat muut sekundaariset syövät ja sydänhaitat." - Valitettavan tuttuja monet näistä minullekin.

Psykososiaalinen tuki

"Oireet, jotka voivat viitata hoitojen haittoihin tai sairauden uusiutumiseen, aiheuttavat huolta, ahdistusta ja epävarmuutta tulevaisuudesta, minkä vuoksi monet potilaat tarvitsevat henkistä tukea sopeutuakseen uuteen elämäntilanteeseensa syöpähoitojen loputtua. Rintasyöpäpotilaille tulee tarjota seurannan aikana tietoa ja mahdollisuus esittää kysymyksiä mieltä askarruttavista asioista. Psyykkistä tukea tulee tarjota sitä tarvitseville. Monien syöpäklinikoiden yhteyteen on perustettu psykososiaalisen tuen yksiköitä, ja näiden yksiköiden ammattilaisille kertyy erityisosaamista juuri syöpäpotilaiden tarpeista. Mielenterveystalon tyyppinen rintasyöpäpotilaille kohdennettu verkkopalvelu voisi hyödyttää tätä suurta potilasryhmää, jolloin kasvokkain tapahtuva tuki tai terapia olisi paremmin toteutettavissa sitä erityisesti tarvitseville.

Kela ja Syöpäjärjestöt järjestävät syöpään sairastuneille sopeutumisvalmennuskursseja, joiden tavoitteena on auttaa syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään selviytymään syövän aiheuttamasta elämänmuutoksesta ja elämään mahdollisimman hyvää elämää syövästä huolimatta. Syöpäjärjestöt tarjoavat myös vertaistukea. Viime vuosina vertaistuenkin tarjonta on osin siirtynyt internetiin, ja potilasjärjestöillä on esimerkiksi omia suljettuja Facebook-sivustoja, jotta potilaat voivat tukea toisiaan." - Tuttua juttua...

Terveet elämäntavat

"Jotta paluu arkeen hoitojen päättyessä sujuisi mahdollisimman hyvin, potilaat tarvitsevat tukea ja kuntoutusta syöpähoidoista toipumiseen. Viime vuosikymmeninä itse syöpähoitojen kehitysvaiheessa kuntoutuminen on jäänyt liian vähälle huomiolle. Säännöllinen liikunta ja lihomisen välttäminen vähentävät rintasyövän uusiutumisriskiä muiden edullisten terveysvaikutustensa lisäksi. Rintasyöpäpotilaat hyötyisivät seurannan alkuvaiheessa nimenomaan heille suunnatusta ohjatusta liikunnasta, jolloin kynnys liikkua olisi mahdollisimman matala ja ryhmä tarjoaisi vertaistukeakin." - Niinpä niin. Tuttuja asioita minullekin.

Seurannan toteutus

"Seuranta voidaan toteuttaa sairaanhoitajan vastaanotolla, erityisesti ensimmäisellä käynnillä liitännäishoitojen päättymisen jälkeen, jolloin painopiste on hoitojen haittavaikutusten läpikäymisessä ja potilaan tukemisessa. Joissakin sairaanhoitopiireissä erityisesti pitkien välimatkojen alueilla osa seurantakäynneistä tapahtuu työterveys- tai terveyskeskuslääkärin vastaanotolla. HUS:n alueella taas etäisyydet erikoissairaanhoitoon ovat lyhyitä, minkä vuoksi rintasyöpäpotilaiden seuranta viiden ensimmäisen vuoden aikana on tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa erikoissairaanhoidossa sairaanhoitajavetoisena kuin perusterveydenhuollossa lääkärivetoisena. Jotta vältytään turhilta tutkimuksilta ja lähetteiltä, seuranta edellyttää rintasyövän uusiutumiseen viittaavien oireiden sekä hoitojen ja niistä aiheutuvien haittavaikutusten erityisosaamista. Erikoissairaanhoito tarvitsee myös tietoa omista hoitotuloksistaan ja hoitojen komplikaatioista. Erikoissairaanhoidon kesken työnjakoa on esiintynyt siltä osin, että rintasyöpää leikkaavien kirurgisten yksiköiden seurannan piiriin kuuluu ainakin joissakin sairaanhoitopiireissä potilaita, joiden hoidossa on käytetty erityisiä leikkaustekniikoita tai joille ei tule lainkaan syövän jatkohoitoja.

Kun HUS:ssa vuonna 2000 siirryttiin sairaanhoitajien toteuttamaan oirepohjaiseen seurantaan, harvennettiin samalla lääkärivastaanotot kahteen kolmen ja viiden vuoden kuluttua tapahtuvaan seurantakäyntiin. Väliaikoina potilas voi ottaa yhteyttä koulutettujen rintasyöpähoitajien pitämään poliklinikkaan, mikäli hänellä on rintasyövän uusiutumiseen tai syöpähoitojen haittavaikutuksiin viittaavia oireita tai sairauteen liittyviä kysymyksiä. Rintasyöpähoitajat pitävät useimmille potilaille myös ensimmäisen vuositarkastuksen hoitojen päättymisen jälkeen. Rintasyöpähoitajien ja lääkärien vastaanotot on luontevaa ajoittaa mammografioiden yhteyteen, joskin joissakin sairaanhoitopiireissä vuotuiset kuvantamistutkimukset ohjataan tehtäväksi 50-69-vuotiaille seulonnan piirissä jo viiden ensimmäisen seurantavuoden aikana.

Rintasyövän liitännäishoitojen räätälöinnin yleistyessä yksilöllisen seurannan tarve lisääntyy. Seuranta voi olla yksilöllistä esimerkiksi sairauden uusiutumisriskin, liitännäishoitojen keston tai tiettyjen potilasryhmien erityistarpeiden perusteella. Joissakin sairaanhoitopiireissä carcinoma ductale in situ -tyyppisen (DCIS, tiehytpintasyöpä) taudin seuranta siirtyy jo ensimmäisen seurantakäynnin jälkeen perusterveydenhuoltoon. Vastaavasti kolmoisnegatiiviseen tai HER2-positiiviseen alatyyppiin sairastuneet halutaan pitää mieluummin erikoissairaanhoidon seurannassa ensimmäisten seurantavuosien suuren uusiutumisriskin vuoksi. 

Liitännäishormonihoidon kestoksi suositellaan tietyille potilasryhmille kymmentä vuotta, jolloin seurannankin tulisi jatkua vähintään yhtä pitkään. Nuorilla rintasyöpäpotilailla on usein erityistarpeita, kuten hedelmällisyysneuvonnan tai perheen perustamiseen liittyvän mahdollisen hormonihoidon tauotuksen tarvetta, jolloin seurantakin on perusteltua keskittää erikoissairaanhoitoon. Perinnöllistä geenimutaatiota kantavien rintasyöpäpotilaiden seuranta suositellaan toteutettavaksi erikoissairaanhoidossa oman erillisen ohjelman mukaisesti, jolloin voidaan myös arvioida geenimutaatioon liittyvää lisääntynyttä riskiä sairastua muihin syöpiin. Myös miehen rintasyöpää suositellaan harvinaisuutensa vuoksi seurattavaksi erikoissairaanhoidossa.

Kaikille rintasyövän sairastaneille suositellaan 5-10 vuoden mittaisen seurantajakson päättyessä pelkkää mammografiaseurantaa pysyvästi kahden vuoden välein, seulonnan piirissä seulontaikäisille ja muille perusterveydenhuollon järjestämänä. Alle 50-vuotiaiden mammografiat tehdään kerran vuodessa. Jos molemmat rinnat on poistettu, ei jatkoseurantaa tarvita.

Säännöllisen seurannan päättyessä potilaalle tulisi laatia yksilöllinen seuranta- ja kuntoutussuunnitelma ("survivorship care plan") yhdessä hänen kanssaan. Potilaan tulee tietää, miten, missä ja milloin hänen syöpätautiaan seurataan ja mitä hän itse voi tehdä syöpänsä uusiutumisen ehkäisemiseksi ja hoitojen aiheuttamien haittojen lieventämiseksi."

Mobiiliteknologian mahdollisuuksista oli myös pitkä kappale, tässä osa siitä: "Mobiiliseuranta avaa mahdollisuuksia myös potilaan toipumisen omaseurantaan ja elintapaohjaukseen, mikä saattaisi motivoida potilaita ottamaan entistä enemmän vastuuta omasta terveydestään. Mobiiliseurannassa kertyvää potilastietoa kannattaisi jakaa myös muiden potilaan hoitoon osallistuvien tahojen kuten perusterveydenhuollon kanssa. Vaikka sähköisellä asioinnilla tulee mitä ilmeisimmin olemaan keskeinen rooli monien palveluiden toteuttamisessa, tulee asiointitavan perustua potilaan omaan valintaan ja valmiuksiin. Tavanomaiset toimintatavat säilyvät siis uusien rinnalla."

Summa summarum: "Rintasyöpäpotilaiden seurannan kulmakivi ovat tietyin väliajoin tehtävät rintojen kuvantamistutkimukset. Rintasyöpäpotilaalla tulee seurannan aikana olla mahdollisuus helposti ja viiveettä saada yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen ja vieläpä juuri kyseisen alueen erityisosaajaan, jos hänellä on huolestumista aiheuttavia oireita tai kysymyksiä. Rintasyövän seuranta sopii hyvin toteutettavaksi sairaanhoitajavetoisena. Rintasyöpäpotilaiden seurantaan on saatavilla räätälöityjä mobiiliohjelmistoja, joiden hyödyistä terveydenhuoltojärjestelmässämme saadaan lähiaikoina tutkimustietoa."


Lähde: Johanna Mattson, Päivi Auvinen, Maarit Bärlund ja Arja Jukkola-Vuorinen 2016. Rintasyöpäpotilaan seuranta. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2016;132(24):2317-20.

maanantai 19. joulukuuta 2016

Tulkoon joulu

Sain tänään parhaan mahdollisen joululahjan Radiuksessa: kaikki oli hyvin hieman viivästyneessä nelivuotiskontrollissa. :-) Toiseksi parhaan joululahjan sain reilu viikko sitten, kunn sain ensi vuoden työsopimuksen allekirjoitettavakseni. Muita lahjoja en tarvitsekaan. Joulu voi tulla.

"Joulu on taas, riemuitkaa nyt.
Lapsi on meille tänä yönä syntynyt.
Tulkoon toivo kansoille maan, pääsköön vangit vankiloistaan."
- Pekka Simojoki: Tulkoon joulu

keskiviikko 30. marraskuuta 2016

Väitös rintasyövän sädehoidon sydänhaitoista

Jälleen on tulossa erittäin kiinnostava väitös tästä meidän taudistamme, tässä tiedoksi LL Tanja Skytän väitöstiedote:

"Rintasyöpä on länsimaiden yleisin naisten syöpäsairaus. Ennuste on kuitenkin hyvä, kiitos varhaisen diagnosoinnin, hyvän kirurgian ja tehokkaiden liitännäishoitojen. Viiden vuoden kohdalla rintasyöpädiagnoosista elossa on 90 % naisista. Vuoden 2015 Syöpärekisteritietojen mukaan Suomessa olikin elossa yli 67 000 rintasyövän läpikäynyttä naista.

Rintasyövän liitännäishoidot eivät kuitenkaan ole haitattomia. Akuuttien haittavaikutusten lisäksi potilaille voi jäädä myös elämänlaatua alentavia pitkäaikaishaittoja. Haittavaikutukset voivat myös lisätä muiden sairauksien riskiä ja kuolleisuutta. Liitännäissädehoidon – erityisesti vasemman rinnan sädehoidon – on todettu lisäävän sekä sydänsairauksien esiintyvyyttä, että riskiä kuolla sydäntapahtumiin nuorempana. Sädehoidon aiheuttamat sydänhaitat tulevat oireisina esiin tyypillisesti 510 vuoden viiveellä itse hoidosta. Näitä sydänhaittoja ovat mm. sepelvaltimoiden ahtaumat, läppäviat ja sydämen vajaatoiminta.

Rinnan liitännäissädehoidossa sydän pyritään mahdollisimman hyvin suojaamaan hoidon aikana. Se on tärkeää, sillä myöhempien sydäntapahtumien riski on annosriippuvainen: mitä suurempi on sydämen saama keskisädeannos, sitä suurempi on myöhempi riski. Täysin sydänturvallista annosrajaa ei tutkimuksissa ole voitu osoittaa. Sädeannoksen lisäksi sydänsairastuvuuteen vaikuttavat myös muut tekijät, kuten muu toteutettu syöpälääkehoito, obesiteetti, verenpainetauti tai tupakointi.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli seurata rintasyövän sädehoidon aiheuttamia akuutteja muutoksia sydämen toimintaan ja kiertäviin biomarkkereihin. Lisäksi arvioimme samanaikaisten tai aiempien lääkitysten merkitystä näihin havaittuihin muutoksiin sekä tarkastelimme keinoja parantaa hoidonaikaista toistettavuutta rintasyövän hengitystahdistetussa sädehoidossa. Vasemmanpuoleisen rinnan sädehoidon saaneilla potilailla totesimme subkliinisiä muutoksia sydämen toiminnassa sydämen ultraäänitutkimuksella jo heti sädehoidon päätyttyä. Samanaikainen lääkehoito aromataasi-inhibiittorilla syvensi osaa näistä havaituista muutoksista. Seerumin troponiinipitoisuus nousi merkkinä sydänlihasvauriosta viidesosalla potilasta sädehoidon aikana ja näillä potilailla sydämen saama sädeannos oli merkittävästi suurempi kuin muilla potilailla. Lisäksi havaitsimme, että hengitystahdistetussa rinnan sädehoidossa päivittäinen hoidon toistettavuus parani asettamalla seurantakuutio rintalastan päälle palletason sijaan sekä korjaamalla hengityskorkeuden asetuksia hoidon aikana hoitokoneen kuvausprotokollan avulla. Näin toimien hoidon aiheuttamia sydänannoksia saatiin merkittävästi pienennettyä."


Linkin takaa löydät tarkemmat tiedot väittelypaikasta ja -ajasta:
http://www.uta.fi/ajankohtaista/tapahtumat/rintasyovan-sadehoidon-sydanhaitat

keskiviikko 16. marraskuuta 2016

Suunta on oikea!

Sain äsken tuoreet kilpirauhas- (T4-V ja TSH) sekä kolesteroliarvot tekstarina puhelimeeni, ja tyroksiiniannoksen pieni lisäys on kuin onkin tepsinyt, ja kaikki arvot ovat paranemaan päin! Tämä asia on mietityttänyt minua ennenkin, siis se, miten kilpirauhasen vajaatoiminta vaikuttaa kolesteroliarvoihin; minulla myös letrotsoli ja Procren vaikuttivat varmasti osittain myös, tamofeeni on tässä mielessä huomattavasti potilasystävällisempi lääke. Nyt löytyi netistä yksi (joskaan ei ihan tuore) aiheeseen liittyvä tutkimusuutinenkin:

"Lieväkin kilpirauhasen vajaatoiminta nostaa veren kolesterolia merkittävästi. Kolesterolitason tiedetään nousevan, kun kilpirauhasen erittämien jodipitoisten hormonien taso laskee veressä. Amerikkalaisessa tutkimuksessa on ensimmäistä kertaa pystytty osoittamaan yhteys myös lievän tai sairauden varhaisvaiheessa esiintyvän kilpirauhasen vajaatoiminnan sekä veren kohonneen kokonaiskolesterolipitoisuuden välillä. Sairaus jää kuitenkin usein tunnistamatta, koska kilpirauhasen vajaatoiminnan oireet sekoitetaan helposti muihin sairauksiin. Tämä lisää potilaiden riskiä sairastua myös sydän- ja verisuonitautiin.

Amerikkalaisessa tutkimuksessa arvioitiin, että kymmenisen prosenttia yhdysvaltalaisista kärsii toteamatta jääneestä kilpirauhasen vajaatoiminnasta tai liikatoiminnasta. Satunnaistettuun poikittaistutkimukseen osallistui lähes 26 000 aikuista, joiden verestä mitattiin kilpirauhastoimintaa aktivoivien hormonien (THS) tasot ja joiden oireet selvitettiin kyselyn avulla. Osallistuneista hieman yli kymmenesosalla todettiin poikkeavat arvot. Valtaosalla TSH oli korkea, joka kertoi kilpirauhasen vajaatoiminnasta. Kuitenkin heistä vain 11 prosenttia käytti vaivaan lääkitystä. Sekä selvästä että vähäoireisesta kilpirauhasen vajaatoiminnasta kärsivillä kolesterolitasot olivat kohonneet lääkitystä vaativan raja-arvon yläpuolelle."

Lähde:
Lieväkin kilpirauhasen vajaatoiminta nostaa kolesterolia http://www.tohtori.fi/?page=5817524&id=1964725 / Uutispalvelu Duodecim (Alkuperäislähde: Archives of Internal Medicine 2000; 160: 526-534)

lauantai 12. marraskuuta 2016

Sydän pumppaa kauniisti

Komean ja mukavan kardiologin mukaan tilanteeni on aika hyvä: labrat olivat ainakin melkein viitearvoissa, eikä sydämen ultrassa näkynyt mitään kauhean paljon normaalista poikkeavaa. Ihan normaaliksi ei tilanne ehkä palaudukaan, ja lääkitystä (Losatrix 50 mg/vrk ja Bisoprolol 2 x 5 mg/vrk) jatkan samaan malliin kuin tähänkin asti. Seuraava sydänkontrollini on vuoden päästä, jos ei tule mitään yllättävää ennen sitä. Toivottavasti ei tule.

Sydämen vajaatoiminnan tilannetta kuvaava proBNP-arvo oli nyt laskenut jo suht' lähelle normaalia (Fimlabin viitearvo on alle 169 ng/l): se oli nyt 363, kun se vielä keväällä oli 516 ja vuosi sitten kesällä korkeimmillaan 8795 eli aivan kauhea. Ja sitä oli kyllä olonikin silloin. Nyt jälkikäteen tajuan, että olisi pitänyt lähteä lääkäriin jo aiemmin, mutta enpä tajunnut silloin. Tämä tuli mieleen eilen, kun olin elämäni ensimmäistä kertaa ns. kokemuskouluttajana (tosin ihan kylmiltään ilman koulutusta) lääkiksen opiskelijoiden vuorovaikutusopetuksessa. Minulla (potilaalla) oli lääkärin (kandin) vastaanotolle tullessani flimmeri eli viime kesän tapaus. Tällaiset harjoitukset ovat oivallisia sekä tuleville lääkäreille että potilaalle. Onneksi potilasjärjestöjen kautta löytyy "potilaskouluttajia" aika mukavasti.

Tällä viikolla olin kardiologin lisäksi toisenkin kerran Taysissa: sain eilisaamuksi peruutusajan mamillatatuaatioon, ja nyt on taas väriä nännissä. Kunpa vaan saataisiin tatskaajalle oikeita, kestävämpiä värejä, nämä kestopigmentaatiolla tehdyt eivät kuulemma kestä muillakaan, ja resurssipulasta kärsivälle hoitajalle olisi iso helpotus, jos samaa potilasta ei tarvitsisi "värittää" moneen kertaan.

Ensi viikolla ovat sitten vuorossa kilppari- ja kolesteroliarvojen kontrollilabrat, joulukuussa onkologin kontrolli. Jännitystä riittää elämässä jatkossakin... Siihen asti pitää yrittää nautiskella (ainakin tällä hetkellä) kauniin lumisista keleistä ja joulunalustouhuista. Ja Tampereen keskustan jouluvaloista:

maanantai 7. marraskuuta 2016

Kilpparijuttuja

Kilpirauhasen vajaatoiminta on yksi monista vaivoista, joihin joudun syömään "lääkettä" - lopun ikääni. Tyroksiini ei onneksi ole varsinainen lääkeaine, vaan normaalin elimistön erittämä normaali hormoni, jota minun kilpparini ei vaan jostain syystä (raskauden aikainen kilpirauhastulehdus oli kokeneen sisätautilääkärin valistunut arvaus aikanaan) tuota riittävästi. Tällä hetkellä popsin 150 mikrogrammaa tyroksiinia joka aamu. Voi olla, että ensi viikon kilpparikontrollilabrojen jälkeen taas pikkuisen enemmän.
Kuva täältä

Kilpirauhaspotilaiden nettisivustolla on todella selkeä kokooma siitä, mitä kilpirauhasen vajaatoiminta saa aikaan. Lista on aika hurja, ja aika moneen kohtaan saan laittaa rastin:

Luuston aineenvaihdunta

Kilpirauhasen toiminta vaikuttaa elimistön kalsiumtasoihin, erityisesti sitä kautta, että kilpirauhanen tuottaa ja varastoi kalsitoniinia, hormonia, joka säätelee kalsiumtasoja. Liikatoiminta heikentää luustoa. Kilpirauhasen vajaatoiminta vaikuttaa myös luustoon heikentävästi.
- Osteopeniaa on lonkissa jo, letrotsolin ja Procrenin "ansiosta". Ja kenties osin kilpirauhasen vajaatoiminnan?

Suoliston toiminta

Krooninen ummetus on yksi kilpirauhasen vajaatoiminnan tyypillisimpiä oireita. Se puolestaan lisää suolistotulehdusten riskiä. Ummetuksen takia suoliston bakteerikanta on huono ja ravinteet imeytyvät heikosti. Myös ruoka-aineyliherkkyyksien riski kasvaa. Liikatoiminta nopeuttaa suolen toimintaa.
- Ei ole onneksi ruoka-aineyliherkkyyksiä, vatsan toiminta on kyllä joskus ollut hieman laiskaa.

Sappirakko ja maksa

Kilpirauhasen vajaatoiminta heikentää maksan ja sappirakon toimintaa. Monilla kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavilla on sappikiviä. Koska maksalla on keskeinen tehtävä kehon hormoniaineenvaihdunnassa, maksan heikentynyt toiminta johtaa ongelmiin monella tasolla.
- Sisäelinutrassa löytyi vuonna 2012 sattumalöydöksenä sappikiviä, joille ei kuitenkaan tarvitse (ainakaan vielä) tehdä mitään. 

Kasvuhormonit

Keho tarvitsee riittävän määrän kilpirauhashormoneita pystyäkseen tuottamaan insuliinin kaltaista kasvutekijä IGF-1:tä, ja sitä kautta kilpirauhashormonit vaikuttavat myös kasvuhormonien toimintaan.
- Nuorena on onneksi kilppari tainnut toimia ihan ookoo. Kasvuongelmia ei ole ollut. 

Rasva-aineenvaihdunta

Kilpirauhasen vajaatoiminta hidastaa kehon aineenvaihduntaa kaikin puolin. Kehon on vaikea käyttää rasvavarastoja energiaksi, koska vähäinen kilpirauhashormonien määrä hankaloittaa lipaasin, rasva-aineenvaihdunnan entsyymin, toimintaa. Liikatoiminta taas nopeuttaa aineenvaihduntaa ja saattaa aiheuttaa laihtumista.
- Jaa-a, ei varmaan ole liian hyvin toiminut rasva-aineenvaihduntakaan aina. 

Insuliini ja glukoosiaineenvaihdunta

Kilpirauhasen vajaatoiminnasta kärsivällä glukoosi imeytyy hitaammin kuin normaalisti ja vajaatoimintaisten solut eivät käytä glukoosia energiaksi yhtä tehokkaasti. Lisäksi glukoosin imeydyttyä elimistö ei vajaatoimintaisella kykene eliminoimaan glukoosia yhtä tehokkaasti kuin pitäisi. Tämä johtaa ongelmiin verensokerin tasojen hallinnassa.
- Sokeriongelmia ei onneksi ole ollut. Vielä ainakaan. Kop-kop... 

Kolesteroli

Korkeat kolesteroliarvot ja kilpirauhasen vajaatoiminta kulkevat käsi kädessä. Vajaatoimintaisen maksa ja sappirakko eivät toimi niin tehokkaasti, että kolesterolin säätely toimisi normaalisti.
- Kolesteroliarvot ovat nekin joutuneet työterveydessä seurantaan. Ensi viikolla jälleen uudet arvot, jotka ovat siis olleet suosituksia korkeammat, mutta en koskaan muista, miten paljon. Letrotsolin ja Procrenin aiheuttama vaikutus on myös mahdollinen. 

Estrogeeniaineenvaihdunta ja rintasyöpä

Koska vajaatoimintaisen maksa ei toimi niin tehokkaasti kuin pitäisi, ylimääräinen estrogeeni ei poistu vajaatoimintaisen elimistöstä niin tehokkaasti kuin olisi suotavaa. Poistumatta jäänyt estrogeeni jää elimistöön ja muuntuu edelleen haitallisempaan muotoon, joka voi aiheuttaa kystia munasarjoihin ja rintasyöpää.
- Bingo! Tämä on minulle uusi, mutta aika hyvin osuva. Lähes 100 % estrogeenireseptoreita molemmilla kerroilla syöpäsoluissani. Munasarjakystistakin on kokemusta edellisen (viiden vuoden pituisen) tamofeenikuurini ajoilta. 

Vatsahappojen tuotanto

Vatsahappojen tuotantoon tarvitaan gastriini-nimistä hormonia, jonka tuotantoa kilpirauhasen vajaatoiminta vähentää. Liian alhainen vatsahappojen taso aiheuttaa monenlaisia ongelmia: närästystä, ilmavaivoja, ruoan huonoa sulamista, ravinteiden heikkoa imeytymistä. Se saattaa johtaa myös infektioihin.
- Ei onneksi ole näitä vaivoja, kovin pahana ainakaan. 

Elimistön lämpötila

Koska kilpirauhashormonit säätelevät kehon lämpötilaa, kilpirauhasen vajaatoiminta voi aiheuttaa palelua, mutta myös kuumia aaltoja ja yöhikoilua. Nämä oireet saatetaan monesti sekoittaa virheellisesti vaihdevuosioireisiin. Kilpirauhasen lisäksi kehon lämpötilan säätelyyn osallistuvat myös munasarjat ja lisämunuaiset. Voi olla hyödyllistä selvittää laboratoriokokeilla laajemmin myös naishormonien ja lisämunuaishormonien tilaa, jotta saadaan selville, johtuvatko kuumat aallot ja yöhikoilu naishormoneista vai ei. Myös liikatoiminta voi sekoittaa kehon lämmönsäätelyn. Liikatoimintaisen iho voi olla lämmin, nihkeä ja punakka.
- Ja taas päästiin asiaan! Termostaatti on todellakin ollut rikki, toki varmasti isolta osin lääkkeellisen hormonien poistamisen vuoksi. 

Progesteronin tuotanto

Kilpirauhashormonit lisäävät kehon herkkyyttä progesteronille. Kun solujen reseptorit eivät altistu riittävälle määrälle kilpirauhashormonia, ne menettävät kykyään päästää progesteronia sisälle soluihin. On mahdollista, että verenkierrossa on runsaasti progesteronia, mutta liian alhaisen kilpirauhashormonimäärän takia kärsitään kuitenkin samanaikaisesti liian alhaisen progesteronin oireista ja progesteronitasojen epänormaalista heittelystä. - Mielenkiintoista. Ja kun vielä syöpäsolutkin ovat olleet erittäin progesteronipositiivisia.

Vakava kilpirauhasen vajaatoiminta saattaa johtaa ovuloimattomuuteen ja lisätä hedelmättömyyden ja keskenmenojen riskiä.
- Keskenmenojakin on historiassa ihan riittävän monta...

Kilpirauhashormonit ja anemia

Kilpirauhasen vajaatoiminta voi johtaa anemiaan kolmella tavalla. Liian alhainen vatsahappojen määrä voi johtaa B12-vitamiinin ja folaatin heikkoon imeytymiseen, josta seuraa anemiaa. Toiseksi 12 %:lla kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavista on pernisiöösi anemia, autoimmuunisairaus, jossa elimistön oma immuunipuolustus tuhoaa vatsakalvoa niin, että B12-vitamiini ei imeydy. Kolmanneksi alhaisten vatsahappojen takia raudan imeytyminen voi olla heikkoa. Kun tähän yhdistetään vielä se, että alhaisten kilpirauhashormonimäärien takia progesteronin päätyminen solutasolle on heikentynyt, mikä johtaa runsaisiin kuukautisvuotoihin, anemia pahenee tästäkin syystä.
- Anemiasta ei onneksi ole kokemusta, eikä runsaista vuodoistakaan. 

Kuljettajaproteiinien määrä

Tutkimuksen mukaan alhainen kilpirauhashormonien määrä vähentää myös SHBG:n (sex hormone binding globuline) määrää elimistössä ja vaikeuttaa siten sukuhormonien päätymistä solutasolle. -
Nyt meni kyllä hieman liian monimutkaiseksi... 

Sydän

Kilpirauhasen vajaatoiminta aiheuttaa elimistössä korkeita homokysteiiniarvoja, koska maksa ei saa käsiteltyä näitä aminohappoja riittävän tehokkaasti. Korkea homokysteiinin määrä lisää sydänsairauksien riskiä huomattavasti, samoin myös dementian riskiä. Myös liikatoiminta voi aiheuttaa sydänongelmia: sydämen tykytystä ja rytmihäiriöitä. Sepelvaltimotaudin oireet saattavat pahentua.
- Sydänsairauksia löytyy niitäkin. Sepelvaltimot ovat onneksi kunnossa! 

Kilpirauhasen tehokas toiminta on elimistölle todella tärkeää. Yhdessä ja erikseen kaikki omat sairauteni ovat aikamoinen setti.

Lähde: http://kilpirauhaspotilaat.fi/artikkeli/kilpirauhashormonien-vaikutukset-elimistossa

tiistai 1. marraskuuta 2016

Kontrollifriikkiyttä

Halloweenin aikaan näkyy kaikenlaista friikkiä. Mutta nämä voittavat kyllä pahimmatkin kummitukset ja muut kauhistukset, kontrollikutsut nimittäin:
Normaalista ihmisestä tulee ihan väkisin hieman friikki. Pelottaa alkaa viimeistään muutamaa päivää ennen h-hetkeä, vaikka ei olisi mitään syytä. Yhtään ei auta, vaikka nämä möröt olisi tullut kohdattua monta kertaa ennenkin. Samaa epätietoisuutta, pelkoa ja jännitystä riittää jokaiseen, syöpäkontrolliin etenkin. Ja minulta ei nyt oteta edes kuvia, ne kun on vasta elokuussa otettu.

Kardiologian ja onkologian välissä on vielä kilpirauhas- ja kolesterolikontrollit työterveydessä. Illuusio terveydestä ja pelottomuudesta karisi aika nopeasti näiden kirjeiden avaamisen jälkeen... 

Ainiin, olihan mulla hyviäkin uutisia: Pipelle-näytteestä ei löytynyt mitään maligniin viittaavaa!

perjantai 21. lokakuuta 2016

Ensimmäinen tamofeenivuosi takana

Tällä erää ensimmäinen tamovuosi on tullut täyteen, ja sen vuoksi piti käväistä tsekkauttamassa tilanne gynekologilla.

275 euroa (!) yksityiselle lääkäriasemalle maksamalla sain tietää tämänhetkisen statukseni: munasarjat ovat edelleen "hiljaiset" eikä ehkäisyyn ole tarvetta eikä harmiton myooma vaadi toimenpiteitä. Postmenopausaalinen vuoto, jota on ollut kolmeen eri otteeseen sekä kohdun limakalvon paksuuntuminen (12 mm) ovat luultavimmin tamojen tekosia, mutta niiden vuoksi piti ottaa kohdun limakalvosta erittäin ikävältä tuntuva Pipelle-näyte, joka lähetettiin patologille tutkittavaksi. (Kallis hinta johtuu osin siitä, että maksoin samalla myös näytteen tutkimiskulut (80,90 euroa) lääkärin, ultran ja toimistomaksujen lisäksi.)

Näytteestä tullaan tutkimaan myös mahdolliset syöpäsolut, sillä "tamoksifeenia pitkään käyttäneiden naisten riski sairastua kohtusyöpään on merkittävästi suurentunut". Minullahan on nyt jo yhteensä kuusi tamovuotta takana, kun viisi ensimmäisen kierroksen vuotta lisätään kokonaispottiin. Jännitystä riittää siis taas, lääkäri lupasi lähettä PAD-vastauksen kirjeitse.

Kaikenlaista harmia sitä näistä hoidoista voikin aiheutua. Tai ainakin jännitystä riittää, milloin minkäkin asian tiimoilta.


Lähde:
https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/kohdunrungon-syopa/

torstai 20. lokakuuta 2016

Hyvää elämää vertaissiskojen ja Siskon kanssa

Eilinen vertaissiskoilta oli ehkä kaikkein vaikuttavin, jossa olen ollut mukana. Psykoterapeutti Sisko Karinen-Halme, rintasyöpäpotilas itsekin, kertoi meille, miten elää hyvää elämää rintasyövän kanssa. Tässä muutama poiminta eilisillan muistiinpanoistani:
 • Omasta kuolevaisuudestaan on jokaisen hyvä olla tietoinen: jokainen meistä syntyy ja kuolee, ne ovat osa meidän elämäämme, kaikkien meidän.
 • On tärkeää tunnistaa ne asiat, jotka ovat arvokkaita itselle tässä elämässä, joita itse arvostaa.
 • Kenelläkään meistä ei ole kuin vain tämä elämän hetki, tämä päivä. Menneisyydestä voi olla kiitollinen, mutta siihen ei voi kukaan palata, eikä huomista voi elää vielä tänään. On vain nyt.
 • Tämän päivän tulisi olla hyvä kaikilla, meidän pitäisi yrittää elää tilanteesta riippuen aina mahdollisimman hyvää elää.
 • Tässä hetkessä elämistä voi opetella esimerkiksi mindfulnessin keinoin: Nyt olen tässä ja minun on hyvä olla.
 • Epävarmuudessa eläminen on kaikkein ikävintä. Tieto, ikäväkin, se mikä on totta, helpottaa. Totuus vapauttaa epävarmuudesta.
 • Tässä päivässä ja hetkessä pysyminen, itsensä maadoittaminen, helpottaa oloa.
 • Lääkäri voi antaa toivoa potilaalleen: takataskussa on vielä muitakin lääkkeitä, jos ensimmäinen ei auta.
 • Se, ettei tarvitse olla yksin, auttaa; suomalaisilla on liian usein tarve selviytyä yksin. Jos ihminen joutuu selviytymään vaikeuksistaan yksin, on jotain pielessä. Ihmisen tulee mieluummin turvautua toisiin ihmisiin tai esim. Jumalaan. Meidät on tarkoitettu turvautumaan toinen toisiimme.
 • Syöpää vastaan "taisteleminen" on ällöttävää! Joskus pitää toki koota voimansa ja taistella itsensä puolesta. Ei kukaan sano sydänpotilaillekaan, että taistele sitä sydänkohtausta vastaan.
 • Katso itseäsi nätisti ja armollisesti, ota vastaan hoitoa, suo itsellesi hyviä asioita ja kosketuksia. Kosketuksesta syntyy oksitosiinia, kiintymyshormonia (vrt. äiti ja lapsi).
 • Tilanne voi muuttua nopeastikin, jos hoidot eivät pure enää tai elimistö ei kestä lääkkeitä enää ja hoidot joudutaan lopettamaan.
 • Pelon saa kuriin maadoittamalla itsensä ja hengittämällä syvään: uloshengitys auttaa takaisin ns. "sietoikkunaan", turvan kokemukseen ja rauhoittumiseen ja pois sekä ylivireydestä (taistelu- ja pakoreaktiosta) että alivireydestä (lamaannuksesta ja voimattomuudesta).
Hyvän elämän kolme tärkeintä pointtia ovat Siskon mukaan:
1. Elä tässä ja nyt.
2. Turvaudu toisiin ihmisiin.
3. Ole armelias itseäsi kohtaan.
Kuva täältä
Sisko Karinen-Halme on kirjoittanut näihin liittyen kirjan Lohikäärme elää kaupungissani - parantumaton sairaus vakauttavan hoidon näkökulmasta (Resonanssi 2016): "Kirja on kirjoitettu ensisijaisesti vakavan sairauden kanssa eläville. Se auttaa myös läheisiä ja hoitohenkilökuntaa ymmärtämään potilasta ja itseään. Kirja viestittää, että sairauden kanssa eläminen ei ole taistelua tautia vastaan, vaan elämän, hyvän ja terveen puolelle asettumista. Se on elämän jatkumista taudin tuomin lisämaustein taudin hoitamista ja hoidon vastaanottamista. Se on läheisten kannatteluun ja rakkauteen turvautumista." Kirjan voi tilata täältä: http://www.europadonna.fi/?x174592=510601

tiistai 18. lokakuuta 2016

Keskiviikkoiltaa viettämään Tampereelle!

 Nyt olisi Tampereen seudun "syöpämui'ille" tarjolla menovinkkejä oikein kaksin kappalein:


 Rintasyöpäyhdistys - Europa Donna Finland ry, TAMPERE:
 Kaikille avoin vertaisilta: "Rintasyöpä ja hyvä elämä", psykoterapeutti Sisko Karinen
Aika: 19.10.2016 klo 18-20
Paikka: Satakunnankatu 13, kokoontumistila Vintti, käynti Puuvillatehtaankadun puolelta

"TUHANSIA TARINOITA NAISTEN SYÖVISTÄ JA TOIVOSTA" (Rochen järjestämä tilaisuus)
Yhä useampi suomalainen kohtaa syövän, sillä joka kolmas sairastuu siihen elämänsä aikana. Naisten yleisin syöpä on rintasyöpä, jonka lisäksi jokaisen naisen on hyvä tuntea perusasiat myös gynekologisiin syöpiin liittyen. Syöpä on vakava sairaus, jonka ennuste on kuitenkin viime vuosina merkittävästi parantunut kehittyneen diagnostiikan ja uusien hoitojen myötä.
TERVETULOA KUULEMAAN TARINOITA TOIVOSTA! Kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa saat tärkeää tietoa riskitekijöistä, oireiden tunnistamisesta, hoitovaihtoehdoista sekä elämästä syövän kanssa. Puhujina ovat naisten syöpien paikalliset huippuasiantuntijat. (HUOM. Myös rintasyöpäpotilaan puheenvuoro!)
Tampere: 19.10. klo 18-20, Puistotorni, Hämeenpuisto 28, 33200 Tampere
Lähde: http://www.iltalehti.fi/terveys/201610110175443_tr.shtml

maanantai 10. lokakuuta 2016

Roosa nauha -viikko Tampereella

Se on täällä taas. Roosa nauha -viikko. Tapahtumiakin on sen tiimoilta, Tampereella ainakin. Kannattaa mennä kuuntelemaan Pirkanmaan syöpäyhdistykselle ilmaisia yleisöluentoja:


PS. Perjantaina 14.10. kannattaa varata käteistä mukaan: Roosa nauha -lipaskerääjä saattaa kävellä vastaan keskustassa.

tiistai 4. lokakuuta 2016

Rasvansiirto, osa 1

Nyt on sitten tämäkin koettu: olin eilen Taysissa elämäni ensimmäisessä rasvansiirto-operaatiossa. Voi olla, että rintakehän kuoppia pitää korottaa vielä toisenkin kerran, se nähdään jälkitarkastuksessa kolmen kuukauden päästä.
Korkeuskäyrät. Tasamaata siis tavoitteena! Vuoden 2012 kokopoistoleikkaus on tehty "raakapintaa" myöten kaluamalla.
Millainen operaatio minulle siis tehtiin eilen: "Rasvansiirto ei ole uusi asia. Ensimmäinen rasvansiirto tehtiin jo 1893 Saksassa, ja menetelmää on käytetty kautta aikojen vaihtelevalla menestyksellä. Vuonna 2008 Suomeen tullut WAL-vesisuihkurasvaimumenetelmä (WAL eli water assisted liposuction = BodyJet) mahdollistaa rasvaimun hellävaraisesti paikallispuudutuksessa ja rasvan talteenoton siirrettävässä muodossa, jolloin rasvaimun yhteydessä voidaan suuriakin määriä rasvaa siirtää potilaan haluamaan paikkaan, esimerkiksi rintoihin, kasvoihin, arpialueille tai pakaroihin." - Minun tapauksessani operaatio tehtiin nukutuksessa ja rasvaa otettiin lantiolta (alakuva) ja siirrettiin rintakehän kuoppiin (yläkuva).
Korkeuskäyriä piirrettiin myös kumpaankin "jenkkakahvaan", joista rasvaa otettiin.
Jälkihoito-ohjeistusta vielä, itselleni samalla kuin muillekin: "Rasvan ottokohtaan tulee jämäkkä tukivaate, vartalolle tukiliivi ja mahdollisesti myös säädettävä voimakkaampi leveä panta, ja ratsupaikkoihin tukihousut. Tukiasusteita pidetään yötä päivää kaksi viikkoa, ja sen jälkeen vielä ainakin kaksi viikkoa päivisin. Rintojen alueelle ei suositella liivejä neljään viikkoon, koska pienikin puristus aiheuttaa painetta ja verenkierron heikkenemistä rinnoissa, jolloin rasvasiirteiden tarttuminen heikkenee. Rinnat pidetään lämpiminä neljä viikkoa, jolloin verenkierto on mahdollisimman vilkasta. Hiilihydraattipitoista ruokaa suositellaan kahden viikon ajaksi siirron jälkeen (perunaa, pastaa, leipää). Paastoaminen tai laihduttaminen heikentää siirron onnistumista. Kotiin pääsee samana päivänä voinnin mukaan. Suihkuun saa mennä seuraavana päivänä. Kipua ja pieniä mustelmia esiintyy tavallisesti sekä siirrealueella (vähemmän) että rasvan ottokohdassa (enemmän), erityisesti liikkeelle lähtiessä tai nopeassa liikkeessä. Liikkua saa heti, mutta kovaa ponnistelua ja hikoilua on syytä välttää kahden viikon ajan. Tavallisesti kipulääkkeitä kuluu 1-7 vuorokauden ajan. Sairasloman tarve riippuu imualueesta ja työn luonteesta, yleensä 1-7 päivää riittää. Kosmeettisessa toimenpiteessä sairasloma on palkatonta. Haavateipit pidetään 2-4 viikkoa jälkitarkastukseen saakka. Ne kuivataan suihkun jälkeen puhtaalla pyyhkeellä." - Töihin palaan ensi viikon maanantaina, viikossa pitäisi pahimpien kipujen ja turvotusten kadota. Mustelmia ei onneksi kukaan vaatteiden alta näe. Toivottavasti tukiliivikin peittyy vaatteiden alle. Onneksi ei ole kesä! :-)
Komeat ovat tukivermeet tälläkin kertaa! Tukiliivin alla on tässä vielä "toppauksia", joista pääsen onneksi eroon jo tänään.
Kipulääkkeiden avulla operaatiosta toipuminen menee suht' kivuttomasti: grammaista Panadolia olen ottanut tänään muiden aamulääkkeiden kanssa, ja kun on rauhallisesti, Panadol ehkä riittää, vaikka vahvempaankin sain reseptin. Hikiliikuntaa ei saa ihan heti harrastaa, neljä viikkoa on kovemmista lajeista (sporttiliivejä vaativista) kieltäydyttävä. Kävellä onneksi saa, kunhan on kaikki tuet yllä ja siirtoalue lämpimänä. 
¨Karvaisen lähihoitajan kanssa on hyvä toipua.

Lähde: http://www.plastiikkakirurgiyhdistys.fi/files/rasvansiirto_peltoniemi-1_15.03.2011.pdf

torstai 22. syyskuuta 2016

Rokkikukon Roosa nauha

Se on täällä taas! Roosa nauha -kampanja ja upouusi Roosa nauha. Vanhana Hanoi Rocks -fanina menen heti tänään töistä palatessa hankkimaan tämän uutukaisen:
Ihana Heidi-sisko oli mukana nauhan julkkareissa ja juontaa 4.10. järjestettävän Roosa nauha -illan - ilman hiuksia: http://www.iltalehti.fi/viihde/2016092222355277_vi.shtml

maanantai 19. syyskuuta 2016

Sydämellinen kiitos!

Nimittäin näiden upeiden ja niin mieltä kuin jalkaa lämmittävien Siskorusettisukkien neulojille. Sain kunnian tuoda Siskopäivä-tuliaisina muovikassillisen toinen toistaan kauniimpia ja taidokkaasti neulottuja sukkia Taysin Radiukseen sytostaattihoidoissa oleville naispotilaille jaettaviksi. Reilut parikymmentä paria menevät varmaan nopeasti "kaupaksi", vaikka niitä ei kaupitella saakaan.
Haastankin nyt uudestaan kaikki taitavat ja hyväsydämiset neulojat tekemään lisää näitä ja toimittamaan ne sitten Siskojen ohjeiden mukaan joko suoraan syöpään sairastuneelle ystävälle (itse sain kesällä nimipäivälahjaksi pikkuserkultani, kiitos Merja!) tai Sinellin tai muiden kampanjassa mukana olevien liikkeiden kautta siskojen vyötettäväksi ja edelleen syöpäsairaaloihin toimitettaviksi.

Siskorusettisukkien neulomis-, toimitus- ja postaamisohjeet löydät Siskojen nettisivuilta osoitteesta http://www.siskola.fi/siskorusettisukat Kampanja jatkuu vuoden 2016 loppuun asti - vielä ehdit! :-)
PS. En ole ainoa Siskorusettisukkahaasteen heittänyt bloggari: http://haaveenahyvakuva.blogspot.fi/2016/06/siskorusettisukat.html

sunnuntai 18. syyskuuta 2016

Korkkarit kattoon...

... tää ilta on meidän! Eilisilta todellakin oli meidän! Ja päiväkin oli. Upeaa ohjelmaa ja ihania siskoja. Oli taas tosi mukava nähdä uusia ja vanhoja tuttuja, jutella, kuunnella, herkutella ja irrotella oikein kunnolla. :-) Siskot rock!
Suomen kaunein bilebändi LIKKA veti loppuillaksi meidät irti penkeistä. Upeita, hauskoja ja taitavia nuoria likkoja! Biletimme niin, että tamohiki roiskui ja korkkarit nousivat kattoon! Ei oltu yksin.

torstai 1. syyskuuta 2016

Tutkimustuloksia jälleen

Uunituoretta tutkimusta jälleen vanhasta tutusta aiheesta:

Rintasyöpäriski on suurempi kyhmyn löytäneillä (1.9.2016)

Vain kaksi sadasta rintasyöpäseulontoihin osallistuneesta naisesta on tuoreen tutkimuksen mukaan kertonut tutkimustilanteessa oireista, jotka ehkä viittaavat rintasyöpään. Oireita voivat olla esimerkiksi kyhmy tai muutokset rinnan ihossa.

Seulonnoissa löytyneistä rintasyövistä 11 prosentissa naisella oli ollut oireita.

Suomen Syöpärekisterin joukkotarkastusrekisterin tutkimuksessa on arvioitu väärien positiivisten mammografiatulosten ja oikeiden positiivisten tulosten kumulatiivista riskiä. Tutkimus on osa Deependra Singhin epidemiologian väitöstutkimusta, jota hän tekee Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikköön.

Tutkimusaineistona olivat yli 413 000 suomalaisen 50 - 69-vuotiaan naisen mammografiaseulontojen tiedot 20 vuodelta eli maksimissaan 10 seulontakäynniltä. Tutkimuksessa verrattiin oireita kokeneita naisia niihin, joilla ei ollut ollut oireita.

Naisilla, jotka olivat löytäneet kyhmyn rinnastaan, oli suuri väärän positiivisen tuloksen riski (45 prosenttia 10 tutkimuksen jälkeen). Tosin heiltä myös löytyi rintasyöpä useammin kuin niiltä, jotka eivät olleet löytäneet kyhmyä (16 prosentilta 10 tutkimuksen jälkeen). Naisilla, jotka eivät olleet löytäneet kyhmyä, riski oli huomattavasti pienempi (väärän positiivisen tuloksen riski 17 prosenttia ja rintasyöpäriski 6 prosenttia). Riski oli suurempi myös muilla oireilla.

Tutkimuksen tulokset kannustavat naisia raportoimaan oireistaan röntgenlääkärille tai -hoitajalle mammografiatutkimusta tehtäessä. Tämä lisää mahdollisuuksia syövän varhaiseen toteamiseen. Tulos myös osoittaa, että röntgenlääkärin ja -hoitajan täytyy tarkasti arvioida rinnassa esiintyneitä oireita mammografiakuvaa tulkitessaan.

- Tiedämme nyt, että tieto oireista tukee mammografiakuvan tulkintaa, ja jos se arvioidaan huolellisesti, se auttaa syövän varhaisessa toteamisessa, kertoo tutkija Singh.

- Tieto auttaa myös parantamaan seulontaohjelman vaikuttavuutta, jos sen avulla löytyy vähemmän niin sanottuja välisyöpiä eli syöpiä, jotka löytyvät kahden seulontamammografian välissä.

 - Seuraavassa vaiheessa tutkimme oireiden, mammografioiden välissä todettujen syöpien ja kuolemien välistä suhdetta, kertoo Singh.

Tutkimusraportti


Lähde: http://www.uta.fi/ajankohtaista/tutkimusuutiset/ilmoitus.html?id=118230

lauantai 27. elokuuta 2016

Siskopäivän ohjelma

Viimevuotiseen tapaan Siskopäivässä on luvassa asiaa ja ajanvietettä, luentoja ja iloista yhdessäoloa. Vuoden 2016 Siskopäivä ja ihana iltajuhla juhlitaan Helsingissä, hotelli Haagan kauniilla valopihalla.

Päivällä on paljon aktiviteetteja ja yhteistä toimintaa potilasjäsenille. Iltajuhla on avoin kaikille. Tässä ennakkomainontaa Siskojen nettisivuilta:

Anitta Iso A Ahonen tykittää standupia tinkimättömällä tyylillään, ja Lapsus Lupus rymistelee Sallin johdolla. StepUp School esittää upean, voittoisan tanssiesityksensä ja illan bilebändinä toimii huikea Likka. Illalla näemme myös Siskojen Terhi Talvelan painovoimaa uhmaavan tankotanssiesityksen.
Eli kovaa settiä illalla! Ilmoittaudu heti! Illan juhla kuuluu pakettiin.

Lähde: http://www.siskola.fi/siskopaiva-2016/
 

tiistai 16. elokuuta 2016

Liikunnallisia ja rasvaisia juttuja

Liikuntaa koskeva Käypä hoito -suositus käsittää myös rintasyövän ehkäisyn ja hoidon: 

Liikunta rintasyövän ehkäisyssä
 • Liikunnan ja postmenopausaalisen rintasyövän välillä on osoitettu yhteys.
 • Liikunnan ja premenopausaalisen rintasyövän välillä ei ole osoitettu yhteyttä.
 • Tapaus-verrokkitutkimuksissa liikunta pienensi postmenopausaalisen rintasyövän riskiä 10 % jokaista 7 MET-tunnin lisäystä kohden, mikä vastaa puolen tunnin reipasta kävelyä viidesti viikossa.
Liikunta rintasyövän hoidossa
 • Fyysinen aktiivisuus rintasyöpäpotilailla ennen syövän diagnosointia ja sen jälkeen ilmeisesti vähentää rintasyöpäkuolleisuutta ja kokonaiskuolleisuutta.
  • Vapaa-ajan liikunta ennen diagnosointia vähensi rintasyöpäpotilaiden kokonaiskuolleisuutta noin 25 %, kun verrattiin eniten ja vähiten liikkuvia.
  • Kokonaisaktiivisuus ja erikseen vapaa-ajan liikunta diagnosoinnin jälkeen vähensi kuolleisuutta erityisesti postmenopausaalisilla naisilla.
  • Vapaa-ajan liikunta yli 12 kuukautta diagnosoinnin jälkeen vähensi rintasyöpäkuolleisuutta, kun verrattiin runsaasti liikkuvia ja vähän liikkuvia.
 • Liikunta kohentaa hoidossa olevien ja sairaudesta selvinneiden elämänlaatua, kardiorespiratorista kuntoa ja fyysistä toimintakykyä, vähentää uupumusta, lisää lihasvoimaa ja -kestävyyttä sekä nivelten liikkuvuutta, vähentää ahdistuneisuutta ja parantaa minäkuvaa
 • Syövän sairastaneilla kestävyys- ja voimaharjoittelu ovat turvallisia eikä esimerkiksi imunesteturvotuksen enenemistä ole ilmennyt.
Tämä kaikki on aika loogista tietoa, ja järkeeni käy myös se, että kun tietoa on, kannattaa sitä myös yrittää soveltaa. Niinpä siis otin jälleen kesän jälkeen itseäni niskasta kiinni ja pyöräilin töihin ensimmäiset kaksi työviikkoa. Tällä viikolla olenkin sitten hieman löysistynyt, joskin eilen kävin jo lataamassa itselleni vuodeksi "liikunta-aikaa" henkilökuntakortilleni - paras mahdollinen työsuhde-etu! Ja tietysti kävin myös ekassa jumpassa samalla, tunnin punttijumpan jälkeen jäin vielä aivan ihanaan puolen tunnin venyttelyynkin. Tänään sitten tiedän taas, että lihaksia löytyy kropasta...

Ja lihasten lisäksi löytyy onneksi myös rasvaa! Menen nimittäin lokakuun alussa rasvansiirtoon korjauttamaan korjausleikkauksessa rintaan jääneitä kuoppia. Jenkkakahvoista löytyy onneksi erinomaista materiaalia. Tänään kävin Täysissä rasvansiirron vaatimissa mammografiassa ja ultrassa - kaikki oli onneksi hyvin, ja operaatio voidaan tehdä! :-)

Lihaksia ja rasvaa liikuttamaan siis mars!

Lähde: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50075#s27

lauantai 30. heinäkuuta 2016

Lomanloppumismietteitä

Tasan vuosi sitten vietin viimeistä lomaviikkoani Taysin Sydänsairaalassa flimmerin ja sydämen vajaatoiminnan "kourissa". Olo oli surkean voimaton, ja kieltämättä tilanne pelottikin aika lailla. Onneksi tilanne oli ns. päällä vain elokuun ajan, rytmin kääntämisen jälkeen alkoivat olo ja kunto parantua aika nopeasti.

Nyt olen saanut viettää kesälomaa hyvävointisena, sydän on tosin saanut tällä lomalla vähän erilaisen kolhun, mutta siitäkin kyllä selvitään. Mustikkametsässä, järvenrantamaisemissa ja vanhojen tuttujen ihmisten kanssa sitä on toipunut viimeisimmästä sydämen "nyrjähdyksestä" jo aika hyvin. Harmittaa vaan, kun tuli käytyä se golfkurssikin - miehen takia... Aikaa ja rahaa kun ei tee enää moiseen turhuuteen enää laittaa pätkääkään. Elämässä on NIIN paljon muutakin, paljon tärkeämpää.
Loma on nyt viimeistä päivää vaille ohi, maanantaina palaan monien muiden tavoin takaisin töihin. Ihan hyvä kesä on ollut (kaikesta huolimatta), ja sehän jatkuu vielä, vaikka työt alkavatkin! Viikon päästä on vuorossa Helsinki Twilight Run & Walk, jossa tapaan taas ihania Siskojakin!

keskiviikko 13. heinäkuuta 2016

Loma Roomassa - #koskamävoin

Koska mä voin, matkustin kesälomani alkajaisiksi tyttärieni kanssa Roomaan viikoksi. Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, kuuma oli, hiki virtasi ja vettä kului. Onneksi oli viuhka matkassa!

Vanhoja raunioita ja ei ehkä kaikkein terveellisimpiä herkkuja nautittiin enemmän kuin ehkä olisi pitänyt. Viikon "vehnäjauhodieetin" jälkeen maistuvat toisaalta ruisleipä, hedelmät, marjat, salaatit ja muut terveelliset herkut taas entistäkin paremmilta. Mutta se italialainen jäätelö! Se on nyt vaan on niin hyvää. Ja cappuccino. Ja ja ja...

Kokoaikatyö ja etenkin toipuminen sekä viime kesäisestä sydänhässäkästä että neljän vuoden takaisista syöpähoidoista mahdollistavat sen, että pystyn myös matkustelemaan. Aika ihmeellistä, se kun ei ole mitenkään itsestäänselvää.
Hyvää kesän jatkoa kaikille!

maanantai 27. kesäkuuta 2016

Siskopäivä tulee - oletko valmis?

Kuva: http://www.siskot.info/

Isot juhlat tulossa! Helsingissä treffataan lauantaina 17. syyskuuta. Laita ihmeessä heti kalenteriisi! Ja muista seurata Siskojen sivuja...

Kuva: http://www.siskot.info/

keskiviikko 15. kesäkuuta 2016

Tutkimustuloksia taas: tiivis rinta onkin hyvä juttu?

LK Amro Masarwah väittelee perjantaina Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa aiheesta "Rinnan matala tiiviys huonontaa rintasyövän ennustetta". Erittäin mielenkiintoinen väitöskirja jälleen, kannattaa tutustua, etenkin jos aihe on omakohtainen. Tyylilleni uskollisena julkaisen taas väitöstiedotteen täällä blogissani. 

Vaikka tiivis rintakudos on tunnettu rintasyövän riskitekijä, rintarauhaskudoksen matala tiiviys puolestaan huonontaa rintasyövän ennustetta. Erityisen huono ennuste on potilailla, joilla on sekä matala rinnan tiiviys että runsaasti hyaluronaania rintasyöpäkudoksessa, osoitti Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava lääketieteen kandidaatti Amro Masarwahin väitöstutkimus. Käytössä olevaa rintasyövän ennustemallia saatiin tutkimuksessa kehitettyä osuvammaksi lisäämällä siihen uusia ennustetekijöitä.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä ja johtava syy naisten syöpäkuolemiin maailmanlaajuisesti. Tärkeimmät rintasyövän ennustetekijät ovat kasvaimen koko ja erilaistumisaste, leviäminen kainaloimusolmukkeisiin, kasvaimen hormonireseptoristatus ja HER2-positiivisuus. Uusien, aiempaa tarkempien ennusteellisten tekijöiden kehittäminen olisi tarpeen, sillä niillä voi olla tulevaisuudessa merkitystä rintasyöpäpotilaiden yksilöllisen hoidon suunnittelussa.

Rinnan tiiviyden yhteys rintasyövän riskiin on hyvin tiedossa. Naisilla, joilla on erittäin tiivis rauhaskudosrakenne, on 4–6-kertainen riski sairastua rintasyöpään. Rinnan tiiviyden yhteyttä syövän ennusteeseen on kuitenkin tutkittu vasta vähän.

Hyaluronaani on soluväliaineen sokerimolekyyli, joka esiintyy normaalisti lähes kaikissa kudoksissa, ja sen aineenvaihdunta häiriintyy syövässä edistäen syövän etenemistä.

Tutkimuksessa arvioitiin rintakudostiiviyden ja hyaluronaanipitoisuuden sekä niiden yhdistelmän ennusteellista merkitystä rintasyövässä. Tutkimuksessa oli 278 rintasyöpätapausta vuosilta 2002-2008, ja potilaista puolet oli HER2-positiivisia. Rintakudoksen tiiviyden osuutta rinnan pinta-alasta tarkasteltiin mammografiakuvista, joista syöpä oli todettu. Väitöskirjan ensimmäisessä osatyössä rintarauhaskudoksen tiiviyden ja muiden tekijöiden vaikutusta taudin ennusteeseen tarkasteltiin runsaan kuuden vuoden seurannassa. Toisessa osatyössä selvitettiin rintarauhaskudoksen tiiviyden, mammografiassa näkyvien kasvaimen morfologisten piirteiden ja hyaluronaanin välistä yhteyttä. Seuranta-aika oli kahdeksan vuotta. Kolmannessa osatyössä arvioitiin yleisimmin käytössä olevan rintasyövän ennustemallin, Nottinghamin prognostisen indeksin, käyttökelpoisuutta, kun sen laskentakaavaan lisättiin uusia ennustetekijöitä, kuten hormonireseptorit, HER2 ja rinnan matala tiiviys.

Tulokset osoittivat, että hyvin matala rintarauhaskudoksen tiiviys oli itsenäinen rintasyövän ennustetta huonontava tekijä sekä tautivapaan että kokonaiselinajan suhteen. Matalaan tiiviyteen liittyi myös kasvainten suurempi aggressiivisuus.

Lisäksi osoitettiin, että jos rinnan tiiviys oli alle 25 prosenttia, hyaluronaanin korkea pitoisuus sekä syöpäsoluissa että kasvainta ympäröivässä tukikudoksessa korreloi tilastollisesti rintasyövän huonoon ennusteeseen ja oli itsenäinen riskitekijä riippumatta HER2-statuksesta. Potilailla, joilla oli sekä matala rinnan tiiviys että runsaasti hyaluronaania rintasyöpäkudoksessa, oli erityisen huono ennuste.

Sisällyttämällä käytössä olevaan rintasyövän ennustemalliin rintojen matala tiiviys ja HER2-positiivisuus muodostettiin uusi ennustemalli, Kuopio-Nottinghamin prognostinen indeksi, jonka ennusteellinen kyky osoittautui paremmaksi kuin alkuperäisessä mallissa.

Lääketieteen kandidaatti Amro Masarwahin väitöskirja Mammographic Breast Density, Tumour Characteristics and the Expression of Hyaluronan as Prognostic Surrogate Markers for Breast Cancer tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Peter B. Dean Turun yliopistosta ja kustoksena professori Ritva Vanninen Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.


Mammographic breast density, tumour characteristics and the expression of hyaluronan as prognostic surrogate markers for breast cancer
Masarwah, Amro
Itä-Suomen yliopisto, 2016
Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences, 351
(pdf, 3.8 MB)

Aika ja paikka: 17.6.2016 klo 10, Kuopion yliopistollinen sairaala, Auditorio 1    

hde: http://www.uef.fi/-/rinnan-matala-tiiviys-huonontaa-rintasyovan-ennustetta

"Rinnalla" nyt myös verkossa

Kerroin taannoin Rinnalla-kirjan julkkareista, joihin pääsin mukaan monien upeiden siskojen kanssa. Nyt tuo aikanaan paperiversiona julkaistu kirja on myös netissä osoitteessa http://rinnakkain.fi/. Paperiversion voi tilata täältä.

Kannattaa käydä tutustumassa, kirja on todella kauniisti ja viisaasti työstetty. Täyttä asiaa.
Kuva: http://rinnakkain.fi/elamaa-rintasyovan-kanssa/
Hyvää kesää kirjasta lainatun perhosen kera!

perjantai 10. kesäkuuta 2016

Mielenkiintoinen väitös tulossa taas!

Liikunnan vaikutus vaihdevuosi-ikäisten naisten elämänlaatuun (Physical training and quality of life among women during menopause) on aiheena 22.6.2016 Tampereen yliopistossa väittelevän TtM Kirsi Mansikkamäen työterveyden alaan kuuluvassa työssä. Ehtisinpä kuulolle! Tässä tiedoksi väitöstiedote teille muillekin. Väitöstilaisuudet avoimia yleisölle.

Physical training and quality  of life among women during menopause (Liikunnan vaikutus vaihdevuosi-ikäisten naisten elämänlaatuun)

tarkastetaan 22.6.2016 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Helena Taskinen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Clas-Håkan Nygård.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.


Suositusten mukainen liikunta vähentää vaihdevuosiin liittyviä oireita

22.6.2016 tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan aerobinen liikunta tarjoaa hyvän vaihtoehdon vaihdevuosioireiden lievittämiseen ja elämänlaadun parantamiseen. Terveystieteiden maisteri Kirsi Mansikkamäen tutkimuksen tulokset osoittavat, että terveysliikuntasuositusten mukainen liikunta vähentää muun muassa vaihdevuosi-ikäisten naisten masentuneisuutta sekä unta häiritseviä kuumia aaltoja.

Yleisimpiä vaihdevuosien oireita ovat kuumat aallot, mielialan vaihtelut, ärtyneisyys, unihäiriöt sekä selkä- ja lihaskivut. Vaihdevuosien hormonihoito lievittää yksittäisiä oireita, mutta lääkityksen vaikutukset oireisiin ja elämänlaatuun saattavat olla ristiriitaisia eivätkä lääkkeet sovi kaikille.

Liikunnan merkitystä vaihdevuosioireiden hoitoon ja lievitykseen on tutkittu, mutta tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Kirsi Mansikkamäen väitöstutkimus kuitenkin osoittaa, että liikunnalla on keskeinen merkitys vaihdevuosi-ikäisten naisten elämässä. Vaihdevuosioireiden lievitystä liikunnan avulla tarkasteltiin Mansikkamäen väitöskirjassa ja sen osajulkaisuissa kyselytutkimuksen ja satunnaistetun harjoittelututkimuksen menetelmin.

Kyselytutkimuksen tulokset osoittivat, että väestön terveysliikuntasuosituksen mukaisesti liikkuvilla vaihdevuosi-ikäisillä naisilla oli vähemmän ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta, somaattisia oireita sekä muisti- ja keskittymisongelmia. Lisäksi he kokivat elämänlaatunsa paremmaksi, kun heitä verrattiin naisiin, jotka eivät harrastaneet liikuntaa suosituksen mukaisesti.

Kuuden kuukauden mittaisen harjoittelututkimuksen tulosten perusteella säännöllisesti liikuntaa harrastavien vaihdevuosi-ikäisten naisten unen laatu oli parempi ja unta häiritsevien yöllisten kuumien aaltojen määrä oli vähäisempi kuin verrokkiryhmän naisilla. Neljän vuoden seurannassa tutkimustulokset olivat samankaltaiset, sillä harjoitteluryhmän naisilla todettiin liikunnan pitkäaikaisvaikutuksena parempi sosiaalinen ja fyysinen toimintakyky sekä vähemmän kuumia aaltoja.

Kyselytutkimus suoritettiin vuonna 2012 osana Suomen Syöpärekisterin rintasyöpähanketta. Liikuntaa ja elämänlaatua koskeva kysely oli kohdistettu 49-vuotiaille naisille. Kyselyyn vastasi yhteensä 2606 naista.

Liikuntaharjoittelututkimus ja sen jälkeinen neljän vuoden seurantatutkimus toteutettiin UKK-instituutissa Tampereella vuosina 2009–2013. Harjoittelututkimukseen valittiin 176 vaihdevuosioireista naista, jotka liikkuivat vähäisesti eivätkä käyttäneet hormonikorvaushoitoja. Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka kuuden kuukauden mittainen aerobinen harjoittelujakso vaikutti uneen, elämänlaatuun ja vaihdevuosioireisiin. Liikuntaryhmään kuuluneet naiset ohjeistettiin liikkumaan neljä kertaa viikossa. Harjoittelu sisälsi vähintään kaksi kävely- tai sauvakävelylenkkiä sekä muuta kestävyysliikuntaa. Verrokkiryhmän naiset puolestaan ohjeistettiin pitämään liikuntatottumukset ennallaan.
                                               ******
Kirsi Mansikkamäki on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana UKK-instituutissa.

Mansikkamäen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2180, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0145-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1679, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0146-0 , ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.
http://www.uta.fi/ajankohtaista/vaitokset/tiedote.html?id=117024

keskiviikko 8. kesäkuuta 2016

Uunituoretta rintasyöpätutkimusrintamalta

Viime viikon perjantaina alkaneessa syöpäkonferenssi ASCOssa (American Society of Clinical Oncology) on julkaistu lukuisia uusia syöpätutkimuksia. Chicagossa pidettävän konferenssin otsikko on tänä vuonna Collective Wisdom, kollektiivinen tieto. Sitä juuri syövän hoidossa tarvitaan, sekä tutkijat, lääkärit että me potilaat
 
Lähes tuhannen potilaan tutkimus osoitti, että rintasyöpäpotilaiden kainaloimusolmukkeita ei tarvitse yleensä poistaa, vaikka syöpä olisi levinnyt vartijaimusolmukkeisiin. Tämä voi merkitä muutosta hoitokäytäntöihin, sanoo patologian professori Olli Carpén.
 
Kainaloimusolmukkeiden poisto rintasyöpäpotilaalta ei ole tarpeellista, vaikka tauti olisi levinnyt vartijaimusolmukkeisiin. Tulos ilmeni kymmenen vuoden satunnaistetussa seurantatutkimuksessa, jossa oli mukana yli 900 potilasta. 

Tulos saattaa muuttaa rintasyöpäpotilaiden hoitokäytäntöjä ja patologian laboratorion työnkuvaa.
Vartijaimusolmuketutkimus on tärkeä osa rintasyöpäpotilaan hoitoa. Nykykäytännön mukaan potilaalta otetaan leikkauksen aikana näyte, joka toimitetaan saman tien patologian yksikköön tarkastettavaksi niin sanottuun jääleike- eli pikaleiketutkimukseen.

Tulos selviää 30–60 minuutissa. Leikkaussalin työntekijöille aika voi olla tyhjäkäyntiä. Jos vartijaimusolmukkeessa todetaan metastaasi, potilaalta poistetaan myös kainalon muut imusolmukkeet. Jos syöpä ei ole levinnyt, operaatio päättyy.

– Rintasyövän vartijaimusolmuketutkimukset kuormittavat patologian yksiköitä, koska näitä leikkauksia on paljon. Vastauksen odotus hidastaa leikkaustiimin toimintaa ja patologialla tarvitaan lääkärien ja hoitajien päivystysvalmius, kuvaa patologian professori Olli Carpén Helsingin yliopistosta ja Huslabista. 

Patologian päivystyskuormitus vähenisi

ASCOssa julkaistussa tutkimuksessa ilmeni, että kainaloimusolmukkeita ei ole tarpeen poistaa rutiinisti. Paikallisen uusiutumisen tai elinajan välillä ei ollut eroa, poistettiin kainaloimusolmukkeet tai ei. Kaikki tutkimuksen potilaat saivat joka tapauksessa leikkauksen jälkeisen sädehoidon.

Tutkimuksesta on julkaistu aiemmin viiden vuoden seurantatulokset, joissa ei myöskään todettu eroa ryhmien välillä. Tuloksiin on kuitenkin suhtauduttu varauksellisesti, koska rintasyöpä voi uusiutua pitkänkin ajan päästä.

Olli Carpén arvioi, että uudet tulokset voivat johtaa hoitokäytäntöjen muutokseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vartijaimusolmukkeet edelleen poistettaisiin, mutta ne tutkittaisiin myöhemmin. Patologian päivystyskuormitus vähenisi ja leikkaussalin henkilökunnan aika vapautuisi muihin tehtäviin poiston jälkeen.

– Nämä ovat tärkeitä asioita sen vuoksi, että patologialle on tulossa koko ajan uusia tutkimuksia. Ainoa tapa ottaa uutta käyttöön resursseja lisäämättä on se, että luovutaan jostain vanhasta, joka ei ehkä enää olekaan mielekästä, Carpén sanoo.


Lähde (suora lainaus):
 
Minna Pihlava 2016. Helpotusta patologeille ja kirurgeille: kainaloimusolmukkeita ei tarvitse yleensä poistaa. Summa 8.6.2016. https://summa.talentum.fi/article/mu/uusimmat/helpotusta-patologeille-ja-kirurgeille-kainaloimusolmukkeita-ei-tarvitse-yleensa-poistaa/304463